Podporuje mojeID

Úvod » Náplně solárních systémů

Náplně solárních systémů - solární kapalina

Náplně solárních systémů - solární kapaliny

 

Solární kapalina SOLARTEN SUPER je ekologická teplonosná antikorozní kapalina pro solární systémy na bázi monopropylenglykolu s nízkým bodem tuhnutí až 30 st.C pod bodem mrazu, s přídavkem nejedovatých inhibitorů koroze a stabilizátorů pro dosažení zvýšené tepelné stability a prodloužené životnosti.

Solární kapalina SOLARTEN SUPER je určena pro všechny typy slunečních kolektorů a to jak plošných kolektorů takvakuových trubicových kolektorů.

Solární kapalinu SOLARTEN SUPER je možno míchat s Kolektonem P super.

 

 

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI KAPALINY SOLARTEN SUPER

 

Složení/informace o složkách


Tetraboritan disodný Dekahydrát

Kyselina boritá

 

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech


Skupenství (při 20°C) :

Lehce viskózní kapalina

Barva:

Žlutá, čirá

Zápach (vůně):

Prahová hodnota zápachu:

Slabý až bez zápachu

Nestanoveno.

Hodnota pH (při 20°C):

7,5-9,0 (při 50% koncentraci)

Teplota varu (°C):

>100

Bod vzplanutí (°C):

Nestanovitelné.

Hořlavost:

Není hořlavina dle ČSN 65 0201

Oxidační vlastnosti:

Směs nemá oxidační vlastnosti.

Rozdělovací koeficient

n-oktanol / voda:

Rozpustnost ve vodě při 20°C:

Rozpustnost v nepolárních látkách:

-1,4

Neomezená.

Nestanoveno.

Tlak par:

Teplota samovznícení (°C):

<20 mbar při 20°C

>370

Kinematická viskozita (při 20°C):

5 mm2.s-1

Rychlost odpařování:

Index lomu (při 20°C):

Nezámrzná teplota (°C)

Nestanoveno.

1,380-1,384

-28

Řadit podle 
Výrobce  

Solarten Super - kanystr 25 litrů

naše cena 2 010 Kč (80 EUR)

skladem


Solarten Super - kanystr 5 litrů

naše cena 418 Kč (17 EUR)

skladem


Solarten Super - kanystr 10 litrů

naše cena 814 Kč (33 EUR)

skladem


Solarten Super - kanystr 60 litrů

naše cena 4 830 Kč (193 EUR)

skladem


Solarten Super - sud 200 litrů

naše cena 16 000 Kč (640 EUR)

skladem
Pumpa plnicí ruční

naše cena 1 620 Kč (65 EUR)

skladem


Plnicí čerpadlo Profi REGULUS 1100W

naše cena 12 300 Kč (492 EUR)

skladem


Pumpa plnicí elektrická Kellner

naše cena 6 990 Kč (280 EUR)

skladem

SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH


Tetraboritan disodný Dekahydrát

Kyselina boritá